* - požadované


Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Expert4Cast, s. r. o. a potenciálnymi zamestnávateľmi.
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Expert4Cast, s. r. o., Horný Bar 278, 930 33 Horný Bar, Slovakia, IČO: 51 803 836, uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Oprávňujem Expert4Cast, s.r.o., aby pre mňa hľadal zamestnanie v krajinách Blízkeho Východu a za týmto účelom by mohol poskytnúť potenciálnym zamestnávateľom týchto krajín (Blízky východ) moje osobné údaje. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.